Om Hornsyld Vandværk

Udpumpet vandmængde, vandmålere.

Til sine godt 1100 andelshavere – herunder områdets industrivirksomheder og andre storforbrugere – udpumpes p.t. årligt ca. 160-170.000 m3 drikkevand af fin kvalitet.
Til at kontrollere denne vandmængde bedst muligt med henblik på bl.a. afregning af grønne afgifter til Staten og afledningsafgifter til Kommunen – men naturligvis også en beskeden forbrugsafgift til Hornsyld Vandværk – er der fra 2014-16 foretaget komplet udskiftning af alle vandmålere i forsyningsområdet.

Vandværk og boringer.

Hornsyld Vandværk råder over 3 råvandsboringer. De 3 igangværende boringer er placeret henholdsvis ved Vandværket på Kildevangen og syd for BGI på Gramvej.
Vandværket blev komplet renoveret og udbygget i 1996.
Værket er forsynet med en rentvandsbeholder på ca. 540 m3, hvortil leveres vand fra trykfiltre med en kapacitet på 60 m3/h. Trykfiltre returskylles automatisk efter ordre fra styresystem.
Udpumpning af drikkevand styres ligeledes af et moderne elektronisk styrings-og registreringssystem, der automatisk holder et konstant tryk på forsyningsnettet på 4 bar.

Forsyningsnet.

Til vore forbrugere leveres drikkevandet gennem et moderne 6 atmosfære hovedledningsnet, der er udført af PVC og PE-ledninger. Der er i nærheden af 50 km hovedforsyningsledninger i området, og ledningssystemerne er for alle større strækninger udført med ringforbindelse, så vandforsyningen kan opretholdes ved evt. uheld.
Fra hovedledning føres stikledninger til de enkelte forbrugeres ejendom, og der placeres en stikledningsventil – typisk i en målerbrønd, som vandværket har pligt til at vedligeholde. Fra målerbrønden går jordledningen ind til ejendommen. Jordledningen er forbrugeren selv forpligtet til at holde i forsvarlig stand.
Til de enkelte ejendomme opsættes en vandmåler, som forbrugeren lejer og har pligt til at passe på.

Vedligeholdelse.

På grund af ledningsnettets gode kvalitet er der kun begrænsede vedligeholdelsesarbejder.
Hvis en forbruger bliver opmærksom på evt. utætheder på hovedledninger eller stikledninger, beder vandværket om at få besked så hurtigt som muligt.
Husk også at vedligeholde egne installationer. Der afregnes efter måler, og det er dyrt at foretage unødigt spild af drikkevand.